CONTACTLESS PAYMENTSБЕЗКОНТАКТНИ ПЛАЩАНИЯ

Supercharge your business growth with our comprehensive payment solution that combines the power of our exceptional engineering team and strategic partnerships.Разрастнете бизнеса си, използвайки цялостно решение за безконтактни плащания.

Hero

We're experts in contactless paymentsНие сме експерти в сферата на безконтактните услуги

Upgrade your business and start accepting fast and secure contactless payments at your machines. Our contactless readers are designed to provide a seamless payment experience for your customers, enabling them to pay effortlessly with a simple tap or wave. With our reliable and innovative technology, you can enhance customer satisfaction, increase efficiency, and stay ahead in the rapidly evolving payment landscape.Фокусът на инженерния ни екип е върху проектирането и разработвато на четци за разплащания с NFC смарт карти, както и предоставянето на необходимия съпътстващ софтуер. Продуктите ни са най-подходящи за вендинг машини, устройства за зареждане на електрически и хибридни автомобили, и безконтактно издаване на пътнически билети.

  • VendingВендинг
    In the evolving vending industry, cashless payments are revolutionizing the landscape, and our solutions empower businesses with the flexibility and convenience of accepting electronic payments.Безкасовите плащания се налагат във вендинг индустрията с неочаквано висока скорост. Бъдете в крак с времето и се възползвате от гъвкавостта и удобството от приемането на електронни плащания.
  • EV chargingЗареждане на автомобили
    At the forefront of EV charging station solutions, we provide a range of options that ensure a seamless and protected customer experience, combining efficiency and ease-of-use for everyone involved.Туинстар предлага разнообразие от разплащателни устройства за зарядни станции на автомобили. С тях съчетаваме ефективност и лекота на употреба, за да отговорим на нуждите на всички участници в процеса.
  • TransportТранспорт
    Embracing contactless ticketing enhances the overall journey for passengers, effectively lowers operational expenses for transportation providers, and contributes to a more environmentally friendly public transport system.Електронното издаване на билети значително подобрява преживяването на пътниците, намалява оперативните разходи и допринася за по-екологична обществена транспортна система.
Target

Why work with us?Защо да работите с нас?

All-in-one solutionЦялостно решение

We got you covered in every aspect. From payment terminals to a cloud-based reporting.От платежни терминали до отчети в облачното пространство, предоставени от партньорите ни. Покриваме Ви във всеки аспект.

Focus on youФокус върху Вашия успех

Our engineering team is entirely focused on delivering the latest payment technology to you.Екипът ни е насочен към предоставянето на най-модерната платежна система, съобразена конкретно с Вашите нужди.

Competitive pricingКонкурентни цени

We know the importance of pricing and always strive to keep it competitive and straightforward.Наясно сме, че цената има значение. Затова винаги поддържаме нашата ясна, конкуретна и прозрачна.

Highly certifiedСертификация

Our readers are Visa & Mastercard Level 2 certified, while back offices boast the highest PCI-DSS level.Четците ни са сертифицирани за Visa & Mastercard ниво 2, а бек офисите разполагат с най-високото PCI-DSS ниво.

Customized solutionsПерсонализирани решения

We provide customized solutions that perfectly align with our customer’s needs and objectives.Предлагаме персонализирани решения, съобразени с конкретния проект. Готови сме да дискутираме всякакви функционалности.

High securityВисока сигурност

Our systems are built with dedication to security, ensuring protection and safeguarding.Системите ни са изградени с пълна отдаденост към сигурността, гарантирайки най-високо ниво на защита.

Benefits of adopting contactless paymentsПолзи от добавянето на безконтактни плащания

News 01

Reach new heightsНови висоти

Increase your revenue and boost your number of satisfied customers by adding another way of accepting payments.Увеличете приходите и доволните си клиенти, като добавите допълнителен начин за приемане на плащания.

News 02

Convenience and speedУдобство и бързина

With contactless, you make payments simply by tapping your card near the terminal.Плащанията се извършват чрез доближаване на карта, мобилен телефон или чип до терминала.

News 03

Enhance decision-makingИнформирани решения

Stay informed and make data-driven decisions instantly by accessing real-time sales data at your fingertips.Използвайте отчетни данни за продажбите си в реално време, за да взимате по-добри решения.

Access control and moreКонтрол на достъпа и други

Discover the engineering expertise of Twinstar beyondРазберете повече за инженерния опит на Туинстар отвъд безконтактните плащания.

being a contactless payment provider.

Got questions?Имате въпроси?

Simply click 'Contact Us' to start a conversation with our team of experts.Натиснете „Свържете се“ и започенете разговор с нашият екип от експерти.